Handelsbetingelser

BALLEN STRANDCAMPING

SAMSØ

 

1) Udlejeren indestår for rigtigheden af beskrivelsen af campinghytten/-vognen/teltet.


2) Lejemålet gælder for max. antal personer som anført på lejekontrakten.

 

3) Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst mulig efter anmeldelsen.

 

4) Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentvister, m.v.) i campinghytten/-vognen/teltet.

 

5) Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på campinghytten/-vognen/teltet eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejsen anmeldes til udlejer.

 

6) Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel campinghytten/-vognen/teltet som inventaret afleveres i samme rengjorte stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning, hvis denne ikke har indhentet udlejers godkendelse inden afrejsen.

 

7) A) Annulleres et lejemål senest 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10 % af lejemålets samlede pris inkl. overnatningsgebyr, dog mindst svarende til prisen for 1 døgn.

 

B) Ved annullering senere end 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, men tidligere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris, dog mindst svarende til prisen for 1 døgn.

 

C) Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålet fulde pris. (NB: lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom).

 

D) Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb, med fradrag af det i pkt. 7A nævnte ekspeditionsgebyr, blive refunderet.

 

E) Annulleringen anses for at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftlig er kommet udlejeren i hænde.

 

8) Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

9) Lejeaftalen kan kun indgås af en myndig person, som selv vil være tilstede i lejeperioden.

 

10) Alle priser er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

11) Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

 BALLEN STRANDCAMPING 

Klagevejledning:

 

Hvis du ønsker at klage over noget i forbindelse med dit ophold, og vi ikke sammen har fundet en tilfredsstillende løsning har du følgende muligheder:

 1.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

 2.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@ballenstrandcamping.dk